Stone engraved with Egyptian heiroglyphs

Stone engraved with Egyptian heiroglyphs